O Consello Reitor, conforme ós artigos 19 e 20 dos Estatutos Sociais, acordou por unanimidade, en sesión celebrada o 12 de xuño de 2023 convocar ASEMBLEA XERAL ORDINARIA, que se celebrará o 29 de xuño xoves, ás 20:00h en primeira convocatoria e ás 20:30 h en segunda convocatoria, no domicilio local sito na Rúa Xosé Chao Rego nº 6-Baixo, en Santiago de Compostela, para tratar e decidir sobre a seguinte:

Orde do día

1.- Elección de tres persoas socias para a sinatura da acta da Asemblea Xeral.

2.- Presentación e aprobación, se procede, das contas anuais e do lnforme de Xestión correspondentes ó exercicio 2022.

3.- Cese parcial do Consello Reitor actual (*1)

4.- Elección parcial do novo Consello Reitor. (*2)

5.- Rogos e preguntas.

Nota: De acordo coa Lei de Cooperativas de Galicia e os Estatutos sociais, atópase a disposición das persoas socias no Domicilio Social da Cooperativa a documentación da Asemblea.

As persoas socias que non poidan asistir, poderán ser representados para esta Asemblea nos termos establecidos nos artigos 36.8 da Lei de Cooperativas de Galicia e do 22.3 dos Estatutos Sociais, é dicir, mediante poder notarial ou mediante escrito autógrafo (feito de puño e letra) outorgando representación e achegando fotocopia lexible do D.N.I. da persoa representada.

 

(*1). Cesan nos seus cargos o Presidente, Vicepresidente, Secretario e unha vogal.

(*2). Elíxense 4 persoas para o Consello Reitor e os cargos de Presidente e Vicepresidente de entre as sete persoas membro do Consello Reitor que haberá logo de elixir esas 4.

Ao remate da asemblea faremos o encontros social antes das vacacións de verán