O Consello Reitor, conforme ós artigos 19 e 20 dos Estatutos Sociais, acordou por unanimidade, en sesión celebrada o 27 de novembro de 2023 convocar ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA, que se celebrará o 19 de decembro de 2022, martes, ás 20:00h en primeira convocatoria e ás 20:30 h en segunda convocatoria, no domicilio local sito na Rúa Xosé Chao Rego nº 6-Baixo, en Santiago de Compostela, para tratar e decidir sobre a seguinte:

Orde do día

1.- Elección de tres persoas socias para a sinatura da acta da Asemblea Xeral.

2.- Orzamento para 2024 e establecemento da cota anual 2024.

3.- Cese e elección de cargos no Consello Reitor (*)

4.- Débedas de socios e socias coa Cooperativa e medidas a adoptar

5.- Rogos e preguntas.

 

Nota: De acordo coa Lei de Cooperativas de Galicia e os Estatutos sociais, atópase a disposición das persoas socias no Domicilio Social da Cooperativa a documentación da Asemblea.

As persoas socias que non poidan asistir, poderán ser representados para esta Asemblea nos termos establecidos nos artigos 36.8 da Lei de Cooperativas de Galicia e do 22.3 dos Estatutos Sociais, é dicir, mediante poder notarial ou mediante escrito autógrafo (feito de puño e letra) outorgando representación e achegando fotocopia lexible do D.N.I. da persoa representada.

 

(*). Cesan nos seus cargos dúas vogais e elíxense dúas persoas para eses cargos

Rematada a Asemblea (previsiblemente ás 21:00h), e como se viña facendo antes da pandemia, faremos un pequeno encontro social, para tomarmos uns petiscos (que cada quen traia algo feito) e algo de beber para despedir este ano 2023